Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βασικός σκοπός του Προγράμματος Σπουδών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, δηλ. του σχολείου το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο οργανισμού που προωθεί την αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή. Επιδιώκει, να δημιουργήσει μέσα στο σχολείο μακροχρόνια και σταδιακά μια περιβαλλοντική κουλτούρα και ένα ήθος προσανατολισμένο προς την αειφορία. Να το καταστήσει οργανισμό μάθησης μέσω του οποίου όλοι/ες όσοι/ες συμμετέχουν σε αυτό θα μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να ενεργούν, να επιλέγουν με γνώμονα την προάσπιση του περιβάλλοντος και του δικαιώματος όλων μας να ζούμε σε συνθήκες οικονομικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας.

Στο παρόν πρόγραμμα σπουδών τα ζητήματα του περιβάλλοντος πέρα από την εξέτασή τους ως φυσικών φαινομένων, διερευνώνται ολιστικά και αλληλοσυνδεόμενα υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ηθικών παραγόντων που υπεισέρχονται και τα επηρεάζουν. Σε αυτό το πλαίσιο οι θεματικές του ενότητες συνιστούν ένα ευέλικτο εργαλείο μάθησης, μέσω των οποίων κάθε σχολείο έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα να προσεγγίζει τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας με γνώμονα τις δικές του ανάγκες και επιδιώξεις. Τα ζητήματα αυτά διαπνέουν το σχολικό πρόγραμμα, εξετάζονται συστηματικά, διεπιστημονικά και σφαιρικά από την πρώτη παιδική ηλικία και εκτείνονται δια βίου μέσα από τη σύνδεση της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον/την μαθητή/μαθήτρια και το άμεσο του/της τοπικό περιβάλλον.

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη επιδιώκουμε τη διάπλαση αυτόνομων και ενεργών πολιτών οι οποίοι:

  • θα είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι/ες, θα κατέχουν τη σχετική γνώση, θα συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των ζητημάτων αλλά κυρίως θα διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες και τη θέληση προκειμένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην κατεύθυνση της επίλυσης τους.
  • δεν θα ανταποκρίνονται παθητικά και δεν θα προσαρμόζονται σε επιλογές και επιταγές διαφόρων κέντρων εξουσίας, αλλά θα διερευνούν και θα σκέπτονται κριτικά, θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και θα συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρεμβαίνοντας δυναμικά και δημοκρατικά στα κοινωνικά δρώμενα με στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται και τη διαμόρφωση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης,
  • θα έχουν οράματα, ικανότητες και αξίες που θα τους βοηθούν να διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον των γενεών που θα έλθουν.