Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

«Ομαδοσυνεργατική Μάθηση: Για ένα Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο» (19 και 26 Ιανουαρίου 2013)


Στα πλαίσια του συγκεκριμένου συνεδρίου επιδιώχθηκε στη βάση της φιλοσοφίας των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων να αναδειχθούν οι διαδικασίες και οι στόχοι που είναι σημαντικό να επιτευχθούν μέσα από αυτά, έτσι ώστε ο/η εκπαιδευτικός να ασκήσει την παιδαγωγική του/της αυτονομία για την οργάνωση διαφοροποιημένης διδασκαλίας και διδασκαλίας που να καταλήγει σε μάθηση για όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως προς τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική της αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στη βάση αυτή, τα εργαστήρια που οργανώθηκαν για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο συγκεκριμένο συνέδριο, επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη του τρόπου αξιοποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη για την προώθηση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και στην πρακτική εφαρμογή παραδειγμάτων διδακτικών στρατηγικών, όπως η μελέτη πεδίου, το παιχνίδι ρόλων κ.λπ., για την προώθηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 12/04/2013

Δίκτυα συνεργαζόμενων σχολείων: Υποχρεωτική επιμόρφωση για την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα δίκτυα συνεργαζόμενων σχολείων συνιστούν την υποχρεωτική επιμόρφωση που εφαρμόσθηκε σε ετήσια βάση τη σχολική χρονιά 2012-2013 για την εφαρμογή του προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση αναπτύχθηκε σε τρεις φάσεις και στόχος της αποτέλεσε η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, όπως επίσης και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και η αντιμετώπιση δυσκολιών σχετικών με την εφαρμογή του ΑΠ.

Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην ανάλυση των βημάτων σχεδιασμού της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) του κάθε σχολείου, όπως επίσης και στη συζήτηση θεμάτων και προβληματισμών των εκπαιδευτικών σχετικών με το σχεδιασμό της ΑΠΕΠ.

Η δεύτερη φάση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση δειγματικών μαθημάτων για την ΠΕ/ΕΑΑ, βάση της ΑΠΕΠ του κάθε σχολείου. Παράλληλα, διεξήχθη συζήτηση με τους/τις εκπαιδευτικούς για τον τρόπο οργάνωσης ενός μαθήματος ΠΕ/ΕΑΑ στη βάση των νέων ΑΠ για την ΠΕ/ΕΑΑ, όπως επίσης παρουσιάσθηκαν και βασικές διδακτικές στρατηγικές του αντικειμένου.

Η τρίτη φάση της επιμόρφωσης επικεντρώθηκε στην παρουσίαση και συζήτηση των τρόπων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ. Παράλληλα, επεξηγήθηκαν τα βήματα εκτίμησης του βαθμού επίτευξης της ΑΠΕΠ του κάθε σχολείου.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
A΄Φάση
Δίκτυα συνεργαζόμενων σχολείων 12/04/2013
Σχεδιασμός Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 12/04/2013
Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας της τάξης 12/04/2013
Παραδείγματα ζητημάτων ΑΠΕΠ του σχολείου 12/04/2013
Παραδείγματα σχεδιασμού Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 12/04/2013
Παράδειγμα πορείας εργασίας της τάξης 12/04/2013
Έντυπο σχεδιασμού πολιτικής 12/04/2013
Έντυπο σχεδιασμού πορείας εργασίας 12/04/2013
B' Φάση
Διδακτικές Τεχνικές για την ΠΕ/ΕΑΑ 12/04/2013
Παραδείγματα εφαρμογής Διδακτικών τεχνικών για την ΠΕ/ΕΑΑ 12/04/2013
Μελέτη Πεδίου 12/04/2013
Παράδειγμα Μελέτης Πεδίου-Υπεραγορά 12/04/2013
Παράδειγμα Μελέτης Πεδίου-Δάσος 12/04/2013
Παράδειγμα Μελέτης Πεδίου-Κυκλοφοριακό 12/04/2013
Γ΄ Φάση
Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στα πλαίσια της Αειφόρου-Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής της σχολικής μονάδας 12/04/2013
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ΠΕ/ΕΑΑ- Παραδείγματα 12/04/2013
Παράδειγμα αυτοαξιολόγησης της τάξης 12/04/2013
Παράδειγμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 12/04/2013
Έντυπο αξιολόγησης τάξης 12/04/2013
Έντυπο αξιολόγησης σχολικής μονάδας 12/04/2013

Διήμερο Εκπαιδευτικού 5-7 Σεπτεμβρίου 2012

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν σε παγκύπρια κλίμακα στη Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο από τις 8:30-13:00. Στα πλαίσια αυτών οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τις αρχές δόμησης του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ. Επιπλέον, θα επεξηγηθεί το πλαίσιο εφαρμογής του στη σχολική μονάδα, όπως επίσης και οι διδακτικές προσεγγίσεις του αντικειμένου. Για το σκοπό αυτό, πέρα από το θεωρητικό μέρος θα διεξαχθούν βιωματικά εργαστήρια.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Θεωρητικό πλαίσιο και αρχές εφαρμογής του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ 12/04/2013
Σχεδιασμός Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 12/04/2013
Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας της τάξης 12/04/2013
Διδακτικές Τεχνικές για την ΠΕ/ΕΑΑ 12/04/2013
Μελέτη πεδίου 12/04/2013
Νέες Τεχνολογίες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 12/04/2013
Παραδείγματα ζητημάτων ΑΠΕΠ του σχολείου 03/09/2012
Παραδείγματα σχεδιασμού Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 03/09/2012
Παράδειγμα πορείας εργασίας της τάξης 03/09/2012
Παράδειγμα αυτοαξιολόγησης της τάξης 03/09/2012
Παράδειγμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 03/09/2012
Παράδειγμα Μελέτης Πεδίου-Υπεραγορά 03/09/2012
Παράδειγμα Μελέτης Πεδίου-Δάσος 03/09/2012
Παράδειγμα Μελέτης Πεδίου-Κυκλοφοριακό 03/09/2012
Έντυπο σχεδιασμού πολιτικής 03/09/2012
Έντυπο σχεδιασμού πορείας εργασίας 03/09/2012
Έντυπο αξιολόγησης τάξης 03/09/2012
Έντυπο αξιολόγησης σχολικής μονάδας 03/09/2012

Ενημερωτική Συνάντηση «Γνωριμία και διατήρηση των ειδών της πανίδας της Κύπρου»

Παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού:

Στις 29 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη γνωριμία και τη διατήρηση των ειδών της Πανίδας της Κύπρου. Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάσθηκε το εκπαιδευτικό υλικό «Γνωριμία και Διατήρηση των Ειδών της Πανίδας της Κύπρου», το οποίο και διανεμήθηκε δωρεάν στους 50 εκπαιδευτικούς που παρευρέθηκαν στη συνάντηση. Το εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life-ICOSTACY. Όλο το υλικό παρατίθεται πιο κάτω σε ηλεκτρονική μορφή για αξιοποίηση του από όλα τα σχολεία, στα πλαίσια της εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών δράσεων των σχολείων
1. Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό (σύντομη παρουσίαση του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου μέσα από φωτογραφικό υλικό και συνοδευτικά κείμενα, καθώς επίσης και προτεινόμενες δραστηριότητες για μαθητές/μαθήτριες του Δημοτικού Α’-Στ’ και Γυμνασίου Α’-Γ’).
2. Οδηγό για τον/την μαθητή/μαθήτρια στον οποίο περιλαμβάνονται φύλλα εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον οδηγό του/της εκπαιδευτικού.
3. Φωτογραφική παρουσίαση των επιλεγμένων ειδών πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος στα οποία αυτά εντοπίζονται.
4. Επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με τα είδη πανίδας της Κύπρου.


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό 11/12/2012
Οδηγός για τον/την μαθητή/μαθήτρια 11/12/2012
Φωτογραφική παρουσίαση των επιλεγμένων ειδών πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος στα οποία αυτά εντοπίζονται 11/12/2012
Επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με τα είδη πανίδας της Κύπρου. 11/12/2012
Φωτογραφικό Υλικό από την ενημερωτική συνάντηση 11/12/2012